Projekty

  • Marek Widera (kierownik) – Zmiany środowisk sedymentacyjnych w centralnej Polsce a środkowomioceńskie fluktuacje klimatyczne (2018-2021).
  • Piotr Hermanowski (kierownik) – Stargardzkie pole drumlinowe i dynamika procesów subglacjalnych (2013 – 2018).
  • Tomasz Zieliński (kierownik) – Plejstoceńskie osady aluwialne i glacifluwialne: porównanie cech litologicznych, próba weryfikacji dotychczasowych modeli (2014-2017).
  • Dominik Pawłowski (kierownik) – Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych (2011-2014).
  • Wojciech Stankowski (kierownik) – Materia pozaziemska oraz skutki jej upadku na przykładzie czwartorzędowych osadów wybranych obszarów Wielkopolski i Estonii (2003-2006).
  • Wojciech Stankowski (kierownik) – Extraterrestrial material and impact structures in Poland and Estonia (2003-2005).