Zakład Badań Paleośrodowiskowych

ul. B. Krygowskiego 12
61-680 Poznań
tel. +48-61-829 6013

W Zakładzie Badań Paleośrodowiskowych (DEPAR) zajmujemy się badaniami zmian środowiska w kenozoiku. Zmiany te analizujemy pod kątem procesów tektonicznych, ewolucji kontynentalnych środowisk depozycyjnych (głównie fluwialnych, glacjalnych oraz zbiorników akumulacji biogenicznej), a także składu i rozmieszczenia wybranych grup zwierząt. Prowadzone przez nas badania mają charakter interdyscyplinarny w zakresie geomorfologii, sedymentologii, stratygrafii, geologii strukturalnej, paleotektoniki, paleoekologii, paleozoologii, tafonomii, paleolimnologii i paleohydrogeologii. Istotnym elementem uzupełniającym te badania jest modelowanie kartograficzne i matematyczne.

Analiza zmian środowiska w kenozoiku obejmuje ocenę:

(1)  dynamiki lądowych basenów sedymentacyjnych pod wpływem procesów tektonicznych i zmian klimatu, uwzględniając rozwój i zanik zlodowaceń plejstoceńskich oraz ewolucję środowiska przyrodniczego;
(2) wpływu działalności człowieka w okresie ostatnich 2 mln. lat, biorąc pod uwagę dostępność zasobów naturalnych, strategie utrzymania się człowieka w euroazjatyckim plejstocenie i holocenie, a także uwzględniając zmiany klimatu, przekształcenia krajobrazu oraz przebudowę świata organicznego.

Nasze badania pozwalają na:

(1) rekonstrukcję zmian warunków paleośrodowiskowych w obrębie wybranych basenów sedymentacyjnych;
(2) określenie czynników tych zmian (naturalne versus wynikające z działalności człowieka);
(3) ocenę wpływu tych zmian na kształtowanie i funkcjonowanie współczesnego środowiska przyrodniczego.

Naszą wiedzę i doświadczenie przekazujemy studentom geologii, geografii, biologii i archeologii, prowadząc zajęcia dydaktyczne m.in. w zakresie geologii kenozoiku, geomorfologii, paleontologii i hydrogeologii . W ramach szczegółowych kursów wskazujemy jak gromadzić (bazy danych), przetwarzać i wizualizować (GIS) dane paleośrodowiskowe.