dr hab. Wojciech Włodarski

E-mail: wojtekw@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6029

professor

Specialization: geomorphology, structural geology, glacitectonics, neotectonics, GIS

GIS in geology: course materials

Wlodarski

Scientific interests:

 • geometry and kinematics of glaciotectonic deformations,
 • neotectonics and morphotectonics of the Konin elevation,
 • Quaternary geodynamics of platform areas according to the glacial tectonics model,
 • spatial modelling of geological structures in 3D GIS environment,
 • geostatistical mapping of environmental variables
Abstracts

2014

 • Godlewska A., Włodarski W., 2014 – Osady akumulacji szczelinowej lobu Liwca lądolodu warciańskiego (wschodnia Polska) jako wskaźnik martwego lodu. [In:] Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego. XVI Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne, Władysławowo, 9-13.06.2014 r., Sokołowski, R. (ed.). Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Press, Gdańsk: 3-6.

 • Godlewska A., Włodarski W., 2014 – Morena pchnięta jako wskaźnik oscylacji czoła podczas recesji frontalnej strefy marginalnej lobu Liwca lądolodu warty (Nizina Południowopodlaska). [In:] Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”, Augustów, 1-5.09.2014 r., Pochocka-Szwarc K. (ed.). PIG-PIB Press, Warszawa: 96-97.

2013

 • Włodarski, W., 2013 – Wpływ uskoków podłoża podczwartorzędowego na geometrię i kinematykę struktur glacitektonicznych: stary problem w nowym ujęciu. Materiały XX Konferencji Stratygrafia Plejstocenu Polski, Lasocin, 2-6.09.2013 r.: 93-94.

2007

 • Włodarski, W., Rauch-Włodarska, M., 2007 – Tectonic spatial database for the Polish segment of the Outer Carpathians: A perspective for more integrated geodynamic model. [In:] Geo-Pomerania Szczecin 2007 Joint Meeting PTG-DGG: Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform, Röhling, H.G. et al. (ed.). University of Szczecin, Poland, 24-26.09.2007: 274.

2006

2005

 • Jaskulski, M., Włodarski, W., 2005 – Deformacje nieciągłe w kemach z wyciśniętym jądrem na wybranych przykładach. Materiały Terenowych Warsztatów Glacitektonicznych 'Drobne struktury glacitektoniczne’ Bełchatów: 40-42.

 • Rauch-Włodarska, M., Kalicki, T., Włodarski, W., Budek, A., 2005 – Kopalna forma w Brzeziu (zapadlisko przedkarpackie) – przejaw aktywności tektonicznej czy procesów geomorfologicznych? Materiały VI Ogólnopolskiej konferencji 'Neotektonika Polski’: Aktywne uskoki Europy Środkowej, Srebrna Góra: 83-85.

 • Włodarski, W., 2005 – Morphology and geometry of deformation bands in glaciodynamic melange of the Odranian age from the Kleczew graben zone (Polish Lowland). Geolines 19: 117-118.

 • Włodarski, W., 2005 – Analiza strukturalna kompleksu deformacji glacitektonicznych zlodowacenia Odry w rejonie Konina. Materiały Terenowych Warsztatów Glacitektonicznych 'Drobne struktury glacitektoniczne’ Bełchatów: 7-8.

 • Włodarski, W., 2005 – Mikromorfologia uskoków. Materiały Terenowych Warsztatów Glacitektonicznych 'Drobne struktury glacitektoniczne’ Bełchatów, 33-34.

 • Włodarski, W., 2005 – Synchroniczność deformacji neotektonicznych i glacitektonicznych w strefie rowu Kleczewa w świetle analizy wstęg deformacyjnych. Materiały VI Ogólnopolskiej konferencji 'Neotektonika Polski’: Aktywne uskoki Europy Środkowej, Srebrna Góra: 34-35.

2004

2003

 • Włodarski, W., 2003 – Mechanika mikropowierzchni ścięciowych w obrębie tzw. wysokopodatnych długoterminowych ośrodków ziarnowych; implikacje paleotektoniczne. Materiały VI Karpackich Warsztatów Tektonicznych – sesji zimowej. Kraków: 42-43.

 • Włodarski, W., 2003 – Próba zastosowania modelu tzw. tektoniki glacjalnej do interpretacji płytkich deformacji kompleksu osadowego w rejonie Konina. Materiały V-tej Ogólnopolskiej Konferencji „Neotektonika Polski”: Neotektonika a morfotektonika: metody badań. Kraków: 70-72.

 • Włodarski, W., 2003 – Nowe spojrzenie na zagadnienie cyklotemu glacjalnego w świetle pionowych rozkładów porowatości w obrębie gliny deformacyjnej zlodowacenia Odry w rejonie Konina. Materiały Konferencji: Cechy litologiczne plejstoceńskich glin morenowych źródłem informacji stratygraficznych i paleogeograficznych. Warszawa.

2001

 • Włodarski, W., 2001 – Rozwój strukturalny odrzańskiej jednostki kinetostratygraficznej w rejonie Konina. Materiały konferencji: Deformacje osadów nieskonsolidowanych. Reologia i struktury. Ślesin.

 • Włodarski, W., Pawłowski, D., 2001 – Ewolucja strukturalna rynny glacjalnej Strugi Kleczewskiej. Materiały konferencji: Deformacje osadów nieskonsolidowanych. Reologia i struktury. Ślesin.

2000

 • Włodarski, W., 2000 – Porwaki podłoża jako wskaźnik stylu deformacji morenowych glin szarych w rejonie Konina. Materiały V Zjazdu Geomorfologów Polskich, Toruń: 144-146.

 • Włodarski, W., 2000 – Jednostki facjalne, środowiskowe a geomorfologiczne w obrębie glacjalnych systemów depozycyjnych. Materiały Warsztatów Terenowych: Osady, struktury deformacyjne i formy warciańskiej strefy marginalnej na Nizinie Podlaskiej. Lublin – Mielnik: 76-79.

 • Włodarski, W., 2000 – Piętra deformacyjne odrzańskiej jednostki kinematotostratygraficznej (KWB Konin). Materiały Warsztatów Terenowych: Osady, struktury deformacyjne i formy warciańskiej strefy marginalnej na Nizinie Podlaskiej. Lublin – Mielnik: 80-81.

 • Stankowski, W., Widera, M., Włodarski, W., 2000 – Wyprawa Zakładu Geologii Kenozoiku UAM do Kebnekaise-Abisko (północna Szwecja). Streszczenia Referatów Poznańskiego Oddziału PTGeol. (IX), Poznań: 12-22.

1999

 • Włodarski, W., 1999 – Sekwencje litofacjalne w obrębie tzw. glin szarych (KWB Konin) i ich implikacje stratygraficzne. [In:] Streszczenia referatów wygłoszonych w 1998 r., tom VIII, Skoczylas, J. (ed.).

1998

 • Włodarski, W., 1998 – Osady krawędzi strukturalnej rynny glacjalnej J. Drawsko i ich znaczenie paleośrodowiskowe. Materiały III Seminarium: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych: 16-17.
Papers

2024

2022

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2010

2009

2008

 • Sadowski K., Włodarski W., 2008 – Analiza geomorfologiczna wielokulturowego stanowiska archeologicznego Zakrzów 41, powiat Krapkowice. [In:] Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stanowisko 41, Gediga B. (ed.). Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 7: 201-208.

2007

 • Sadowski K., Włodarski. W., 2007 – Analiza geomorfologiczna stanowiska archeologicznego Krępnica 8(7), powiat Bolesławiec. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 6: 33-46.

 • Sadowski K., Włodarski. W., 2007 – Analiza geomorfologiczna stanowisk archeologicznych Nowa Wieś 1(16)-4(19), powiat Bolesławiec. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 6: 137-150.

 • Sadowski K., Włodarski, W., 2007 – Analiza geomorfologiczna stanowiska archeologicznego Strzelno 8, powiat Zgorzelec. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 6: 297-306.

 • Rauch-Włodarska M., Kalicki, T., Włodarski, W., Budek, A., 2007 – Young Quaternary fossil graben in the Vistulian loess at Brzezie near Kraków (Carpathian Foredeep, south Poland). Studia Quaternaria, 24: 37-45.


 • Sadowski K., Włodarski, W., 2007. Analiza geomorfologiczna stanowiska archeologicznego Ślęża 13. Archeologiczne zeszyty autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zeszyt 5. Badania na autostradzie A4, 3: 121 -130.

 • Sadowski K., Włodarski, W., 2007 – Analiza geomorfologiczna stanowiska archeologicznego Wojkowice 15. Archeologiczne zeszyty autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zeszyt 5. Badania na autostradzie A4, 3: 305-315.

2006

2004

2002

 • Włodarski, W., 2002 -. Tektonika glacjalna zlodowacenia odry w nawiązaniu do struktur podłoża. Materiały Sympozjum Glacitektoniki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: 195-207.

2001

 • Włodarski, W., 2001 – Osady krawędzi strukturalnej rynny glacjalnej J. Drawsko i ich znaczenie paleośrodowiskowe. [In:] Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Kostrzewski, A. (ed.). Tom 3: 451-465.

2000

 • Włodarski, W., 2000 – Litologia, stratygrafia i glacitektonika dolnego i środkowego czwartorzędu. [In:] Przewodnik 71 Zjazdu PTG, Skoczylas, J. Biernacka (eds): 112-121.